torsdag 12 januari 2012

Arbete - Boendestödjare SDF Bergsjön

Korallen, Bergsjön, Göteborgs Stad
Ett stöd i hemmet samt särskilt boende för boende i Bergsjön.
2002-2005


Arbetet innebär att utifrån rollen som boendeassistent entusiasmera, stötta och utveckla den enskilde i och utanför det egna hemmet samt att finnas på träffpunkten och bistå med trygghet, social gemenskap och motivera till sysselsättning. Vi utgår från kontaktmannaskapet som arbetsmetod och ser livssituation ur ett helhetsperspektiv. Vi samarbetar med klientens sociala och professionella nätverk, såväl som verksamhetetens samverkanspartner, bl a psykiatrisk öppenvård.

Sari har arbetat som boendeassistent och varit aktiv i arbetsplatsens utvecklingsarbete. Sari är självgående, idérik, ansvarskännande och driftig som person. Hennes vilja till personlig utveckling är en stor tillgång och förutsättning i arbetet med människor. Hon tvekar inte att framföra sina åsikter, men är lyhörd och kan sätta gränser vid behov. Hennes starka sida är hennes organisatoriska förmåga och att hon kan hålla många bollar i luften samtidigt. Hon är en mycket pålitlig person. Rekommenderas varmt.

Ulrika Edman

Enheten är en utförandeorganisation inom SDF Bergsjön som har till uppgift att verkställa biståndsbeslut till bergsjöbor med olika former av funktionshinder.
Arbetet som boendeassistent är att stödja och stötta individer med psykiska funktionshinder i stadsdelen för att förhindra och minska de sociala konsekvenserna av deras funktionshinder.
Arbetsuppgifterna har bestått i att:
vara behjälplig med att vidmakthålla och förbättra en god levnads- och boendestandard för vårdtagarna.
motivera och stötta till ett ökat ansvarstagande över den dagliga livsföringen för den funktionshindrade
ge stöd för att motverka ensamhet och social isolering samt att verka för att den funktionshindrade har en meningsfull sysselsättning och gemenskap.
koordinera och samordna insatserna med berörda vårdgrannar och övrigt kontaktnät runt den funktionshindrade.
arbeta för att vidareutveckla arbetet kring målgruppen psykiskt funktionshindrade
deltaga i personalmöte, handledning och övriga sammankomster.

Sari har på ett målmedvetet, energiskt och ansvarsmedvetet sätt skött sina många arbetsuppgifter. Sari har tagit ett mycket stort ansvar för verksamhetens utveckling och har med stort intresse och engagemang bidragit till verksamhetens utveckling och mål.
Sari är manuellt praktiskt mycket noggrann och skicklig. Hon visar sig ha god smaka och mycket gott omdöme.
Hon är självstartande och förutseende och slutför ordentligt det hon har fått sig förelagt eller själv initierat.
I arbetet med brukarna har hon kombinerat ett strukturerat arbetssätt med värme och kontaktförmåga samt med respekt för brukarnas personliga integritet.
Tommy Söderberg



Arbetade aktivt för att skapa förtroende och goda relationer till målgruppen psykiskt funktionshindrade.
Bedrev motiveringsarbete med del- och slutmål.
Arbetade utifrån ett helhetsperspektiv.
Genomdrev samarbete och förbättringsarbete med professionellt nätverk.
Utvärderade klienternas utveckling i kvartalsrapporter
Utvecklade en god organisatorisk förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar